مغز ران مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم

46,040 | 46,980
تومان/1,800 گرم

شنیسل مهیا پروتئین مقدار 900 گرم

27,146 | 27,700
تومان/900 گرم

ران گوسفندی مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم

110,553 | 112,810
تومان/1,000 گرم

فیله مرغ کیمبال مقدار 900 گرم

31,497 | 32,140
تومان/900 گرم

مغز ران مرغ کیمبال مقدار 900 گرم

23,010 | 23,480
تومان/900 گرم

ران گوساله کیمبال - 1 کیلوگرم

78,292 | 79,890
تومان/1,000 گرم

خورشتی گوساله مقدار 1 کیلوگرم

88,004 | 89,800
تومان/1,000 گرم